top of page
Gospel-musik

OM OSS

Vi är en kristen församling belägen i Runemo med stort hjärta för mission. 

Vi tror...

...att hela Bibeln är Guds inspirerade och auktoritära ord, som uppenbarar för människan hans karaktär, vilja och syften. (1 Petrusbrevet 1:21)

...på Guds treenighet, Fadern, Sonen och den helige Ande. Tre i en och en i tre. (Lukas 3:22)

...på Jesu Kristi gudom, hans jungfrufödelse, hans försoningsdöd, hans kroppsliga uppståndelse, hans uppfarande till Faderns högra sida. (1 Tim. 3:16)

...att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud och att frälsning kan vinnas endast genom hans försoningsblod. (Johannes 14:6, 1 Timoteus 2:5, Hebreerbrevet 9:22)

...på pånyttfödelsens nödvändighet för att ingå i Guds rike. (Johannes 3:3-7, 1 Petrusbrevet 1:23)

...på den troendes dop i vatten genom nedsänkning, som ett vittnesbörd inför världen om dennes förening med Kristus i hans död och uppståndelse. (Matteus 28:19, Markus16:16, Romarbrevet 6:3, 1 Petrusbrevet 3:21)

...på dopet i den helige Ande med tungomålstalets tecken. (Apostlagärningarna 2:1-4, 10:46, 19:16)

...på den helige Andes verk idag genom de troende, uppenbarad i tjänstegåvor, nådegåvor och Andens frukt. (Efesierbrevet 4:11,1 Korintierbrevet 12:8-11, Galaterbrevet 5:22-23)

...att Herrens heliga nattvard skall firas regelbundet. (Matteus 26:26, Markus14:22, Lukas 22:19, 1 Korintierbrevet 10:16, 11:23-26)

...att ett övertänkt och regelbundet offrande, med Bibelns modell för tiondegivande som riktlinje, bör praktiseras av varje kristen. (Malaki 3:8-10, Matteus 23:23)

...att kristna föräldrar bör frambära sina nyfödda barn för att välsignas genom handpåläggning av de äldste. (Lukas 22:27- 28, 1 Samuelsboken 1:27-28)

...att gudomlig helbrägdagörelse för kroppen är inkluderad i Jesu Kristi försoningsverk. (1 Petrusbrevet 2:24)

...att församlingen är Jesu Kristi kropp på jorden, en Guds boning i Anden. (Efesierbrevet 1:22-23)

...att äktenskapet är instiftat av Gud. Det som konstituerar ett äktenskap är kärlek, vigsel (det juridiska offentliggörandet) samt samlevnad. Vigseln är därför inte enbart en privat- angelägenhet utan ingår naturligt i församlingens gemensamma liv. (1 Moseboken 2:24, Markus 10:7-9)

...på Jesu snara återkomst i skyn för att förvandla och rycka upp sin församling. (1 Tessalonikerbrevet 4:15-16, 1 Korintierbrevet 15:51-54)

...att församlingen är kallad till avskildhet, helighet och renhet, och att det är Guds vilja att varje kristen skall växa upp, förvandlas och fullkomnas i Kristus. (1 Petrusbrevet 2:9, Efesierbrevet 4:12-13, 2 Korintierbrevet 3:18, Kolosserbrevet 1:28)

...att församlingens främsta uppgift är att proklamera Jesu Kristi evangelium med åtföljande tecken och under för världens nationer. (Matteus 24:14, 28:18-20, Markus 16:15-20

...på Jesu synliga återkomst till jorden tillsammans med de heliga för att upprätta ett fredsrike, då han själv skall regera här i tusen år. (Sakarja 14:4-5, Uppenbarelseboken 1:7, 20:1-6, Jesaja 11:6-9)

...att församlingens främsta uppgift är att proklamera Jesu Kristi evangelium med åtföljande tecken och under för världens nationer. (Matteus 24:14, 28:18-20, Markus 16:15-20

...på den yttersta domen, då alla ogudaktiga skall uppstå och bli dömda i enlighet med sina gärningar. (Uppenbarelseboken 20:11-15)

...på en ny himmel och en ny jord. (Uppenbarelseboken 21:1-2)

Ledarteam

Vision

"En plats för många i tjänst för Gud"

Uppdrag
 

- Att bygga en lokal församling i enlighet med Ordets mönsterbild
- Att förmedla evangelium om Jesus Kristus till människorna i närområdet
- Att bedriva en verksamhet som präglas av bön, förnyelse och väckelse
- Att etablera cellgrupper i olika områden där församlingen är representerad
- Att träna och uppmuntra lärljungar till tjänst i Guds rike
- Att skapa ett forum för bibelstudium, seminarier och god andlig litteratur
- Att stödja församlingens missionsverksamhet - Trosgnistans mission - både ekonomiskt och praktis

Värdegrund

- Kärlek till Gud och våra medmänniskor
- Öppenhet mot varandra
- Uppriktighet i våra relationer
- Ärlighet i våra affärer
- Trohet mot Gud och församlingen
- Noggrannhet i förvaltning och planering
- Villighet i tjänsten

Målsättningar

- En effektivt fungerande församling
- Själavinnande genom olika evangelisationsaktiviteter
- En församling som lever i bön, förnyelse och väckelse
- Lärljungar i praktisk tjänst för Gud
- Cellgrupper som växer och delar sig
- Medlemmar som växer och mognar till kristuslikhet
- En församling som är engagerad i missions-visionen

Historik

Betelförsamlingen har sitt ursprung i Maranata-väckelsen, som under 60-talet berörde stora delar av Skandinavien. Församlingen bildades den 3 juli 1965 med Erik Ståhl som föreståndare. Under de första 10 åren hölls möten och sammankomster i hyrda lokaler såsom Folkets Hem i Edsbyn, Godtemplarlokalen i Alfta och Gärdesskolans aula i Bollnäs. Ibland hyrdes även lokaler på mera avlägsna platser t ex i Färila, Arbrå, Vallsta och Söderhamn. Mötena präglades av frigjord sång och musik med handklappning. Det förekom rikligt med personliga vittnesbörd och lovprisningen var ofta högljudd. Många ofrälsta kom på mötena och ofta fick man be med syndare till frälsning och därför fick det ordnas med dopförrättningar med jämna mellanrum.

Församlingen inbjöd då och då gästtalare bland vilka kan nämnas Erik-Gunnar Eriksson, Donald Bergagård, Enoch Karlsson, Dennis Greenidge m fl. Flera evangelister tjänade i församlingen under den första tiden. Nämnas kan Svein Nymo, Lasse Johansson samt Gunnel och Bernt Martinsson. På hösten 1967 kom bröderna Ove Johansson och Curt Johansson som evangelister till församlingen. 1973 kallades Göran Duveskog till en evangelisttjänst som han innehade till 1977. Efter det har Göran ingått i förkunnarteamet både hemma och internationellt.

Våren 1980 tillträdde Johnny Hansson som församlingens första heltidspastor och han innehade denna tjänst till 1983. Han blev då avbytt av Sören Johansson, som fortsatte i pastorstjänsten till mars 1991. I oktober samma år tillträdde Curt Johansson som pastor och David Duveskog som andrepastor i församlingen. GertOve Olofsson (numera Liw) tjänade som ungdomspastor under tiden febr. -89 -juni -90. Fr.o.m. 2002 har också Nils Gustavsson ingått i pastorsteamet.

1977 inköptes Betelkyrkan i Runemo av församlingen. I samband med detta ändras namnet från Maranataförsamlingen till Betelförsamlingen. 1986 byggdes kyrkan om till en kostnad av ca 2.5 milj. Den nya byggnaden invigdes i november samma år.

I november 1968 bildades en missionsstyrelse med Sigvard Andersson som ordförande. Därefter gick församlingen in i ett missionsarbete, som skulle komma att visa sig mycket fruktbärande. I juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen på Doestorps gård, som är Ove och Curt Johanssons föräldragård. Samma år i september reste Curt och Ingegerd Johansson ut som församlingens första missionärer. Senare har bl a Ove och Ingrid Johansson, Britt Lindell, David och Anna-Britt Duveskog, Susanne Renkel samt Karin Melin tjänat som församlingens missionärer.

1985 inköptes Rehngårdens Gästhem av församlingen. Det fungerade som missionens högkvarter fram till maj 2002. Rehngårdens Gästhem såldes till Bollnäs Bibelcenter i slutet av 1999 och därefter hyrde missionen kontorslokaler i annexbyggnaden. År 2001 skänkte EFS-församlingen i Bollnäs sin kyrka, Gärdeskyrkan, till Trosgnistans mission. Kyrkan byggdes om invändigt till kontor och i maj 2002 flyttade missionen dit.

1986 ansökte församlingen om en samarbetsgemenskap med Örebromissionen, vilken beviljades. Detta innebär dock ingen förändring av församlingens ställning som en fri och suverän lokalförsamling med sina egna stadgar och sitt eget missionsprogram.

Betelförsamlingens strävan har under alla år varit att leva vidare i förnyelse och inte fastna i det förflutna. Det har varit viktigt att vandra vidare med Gud i det aktuella andliga skeendet. Vi tackar Herren för det som vi har upplevt i det förflutna, men vi sträcker oss framåt och vandrar vidare.

Curt Johansson
Föreståndare 1991-2017

bottom of page